Regulamin korzystania z serwisu zglosusterke.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. MA&MA S.C. Białystok z siedzibą W Białym stoku, przy ul. Sowlańskiej 33, kod pocztowy 15-560, zwana dalej zglosusterke.pl pośredniczy w usługach zlecenia naprawy urządzeń, których pełna i aktualna lista znajduje się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w serwisie zglosusterke.pl, zwane dalej „Usługami”.
 2. Zleceniodawcami mogą być zarówno Przedsiębiorcy jak i Konsumenci, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Zleceniodawca poprzez zlecenie wykonania Usługi akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

§2
Zlecenie naprawy

 1. Zleceniodawca zgłasza zlecenie naprawy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie zglosusterke.pl
 2. W celu złożenia zlecenia, Zleceniodawca musi, założyć konto użytkownika, które poza złożeniem zlecenia umożliwia śledzenie postępów naprawy.
 3. Po wprowadzeniu w formularzu przez Zleceniodawcę danych kontaktowych, tj.:
  • a. imienia i nazwiska / nazwy firmy
  • b. adresu
  • c. numeru telefonu
  • d. adresu e-mail
  oraz producenta i modelu sprzętu Zleceniodawca otrzyma informację o przyjęciu zlecenia, a odbiorca zlecenie będzie kontaktował się ze Zleceniodawcą na wskazany adres e-mail, numer telefonu lub za pośrednictwem serwisu zglosusterke.pl
 4. W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, zglosusterke.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Zleceniodawcy lub osób trzecich, m.in. niemożność odebrania / dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie.

§3
Wykonanie naprawy

 1. Za wykonanie naprawy odpowiada Odbiorca Zlecenia, zdefiniowany w formularzu zgłoszeniowym jako „Producent”.
 2. Koszty naprawy w przypadku zleceń pogwarancyjnych są ustalane ze Zleceniodawcą przez Odbiorcę Zlecenia
 3. W przypadku Klientów określonych jako Przedsiębiorca, gdy cena naprawy określona w umowie z Odbiorcą Zgłoszenia lub MA&MA S.C. Białystok, określona po weryfikacji na miejscu wystąpienia usterki, jest wyższa niż wskazana na stronie w umowie kwota minimalna, Serwisant kontaktuje się ze Zleceniodawcą drogą mailową aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy. Do czasu uzyskania drogą mailową akceptacji ze strony Zleceniodawcy, wszelkie dalsze czynności zostają wstrzymane.
 4. od serwisu czynników.

§4
Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane:
  • a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@maima.pl,
  • b. pisemnie na adres MA&MA S.C. Białystok z siedzibą w Białymtoku przy ulicy Sowlańskiej 33, kod pocztowy: 15-560,
  • c. osobiście w siedzibie Spółki
 2. Reklamacja powinna być złożona w sposób zapewniający identyfikację Klienta (imię i nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail, oraz dane identyfikujące usługę, której dotyczy reklamacja). Zgłoszone reklamacje nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji Klienta lub usługi nie będą rozpatrywane.
 3. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 14 dni od daty wpływu reklamacji i Sprzętu do Spółki. Z zastrzeżeniem opóźnienia wynikającego z siły wyższej, brak odpowiedzi w powyższym terminie skutkuje uznaniem reklamacji.

§5
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zglosusterke.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie zglosusterke.pl
 4. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie sąd powszechny w Białymstoku.
Close Menu

Logowanie ggg

Witaj w serwisie!

Od dziś
zgłoszenie usterki
będzie dla Ciebie
proste i przyjazne.

Create an account

Welcome! Register for an account
Masz już konto?

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to